category header

Tvari veikla

PENKIŲ KONTINENTŲ socialinė atsakomybė

Kompanijos BS/2, priklausančios įmonių grupei „Penki kontinentai“, ideologija, politika bei praktika atspindi tokią elgseną, kai į grupės veiklą savanoriškai įtraukiami socialiniai ir aplinkosaugos klausimai, o santykiuose su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujamasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais. 

Mes siekiame ir stengiamės, kad tvari veikla taptų neatsiejama mūsų verslo dalimi, kad tvarumas būtų būdingas bet kuriai veiklai, kurios besiimtume. Siekiame būti atviri, skaidrūs ir užmegzti nuolatinį nuoširdų dialogą. 

Vykdant veiklą atsižvelgiame į etinius, socialinius, gamtosauginius verslo aspektus, kaip darbdavys, rinkos dalyvis bei visuomenės narys, prisidedant prie bendrosios visuomenės gerovės kūrimo. 

Mes įsipareigojame nebūti abejingi visuomenės interesams ir imamės socialiai atsakingos veiklos, nes darni, atsakinga ir etiška veikla yra didžiausia mūsų vertybė. Nuolat girdime kalbas apie klimato kaitą, ekologiją, vartojimą, aplinkos teršimą, gamtos išteklių mažėjimą, tačiau daugybė žmonių vis dar lieka abejingi ir nesiima jokių veiksmų, padedančių sumažinti šią problemą. 

Remdamiesi vizijomis, misijomis, vertybėmis ir strateginiais tikslais, įgyvendiname savo socialinę atsakomybę per kryptingą veiklą keturiose svarbiausiose srityse – aplinkosaugoje, santykiuose su darbuotojais ir visuomene, veikla rinkoje: 

 • savo veikloje naudojame pažangias priemones, technologijas bei diegiame procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti veiklos poveikį aplinkai; 
 • vadovaujantis darnaus vystymosi bei taršos prevencijos principais, įgyvendiname sąnaudas mažinančią veiklą, dėmesį skiriame atliekų rūšiavimui, skatinant racionalų išteklių valdymą ir naudojimą; 
 • aktyviai dalyvaujame ekologinėse iniciatyvose bei aplinkos apsaugą užtikrinančiose prevencinėse programose; 
 • taikome pažangios veiklos valdymo ir atlygio sistemas, sudarant sąlygas asmeniniam, profesiniam ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui ir ugdymui. Gerbiame žmogaus teises, rūpinamės personalo apsauga darbo vietoje;
 • ypatingą dėmesį skiriame darbuotojų sveikatos apsaugai, profesinių ligų prevencijai, fizinio aktyvumo skatinimui; 
 • siekiame užtikrinti ilgalaikę verslo ir visuomenės pažangą, prisidedant prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės kūrimo, informuojant visuomenę už vykdomas veiklas; 
 • rūpinamės visuomenės švietimu, savanoriškai kuriant savo ir įsitraukiant į visuomenės organizuojamas iniciatyvas. Skatiname pilietiškumą, atsakingumą, išteklių tausojimą bei sąmoningumą, aktyviai bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis; 
 • palaikome ir skatiname darbuotojų  savanorišką veiklą, siekiant visuomenei naudingų tikslų; 
 • propaguojame etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su klientais, tiekėjais, investuotojais, bendradarbiaujame su partneriais, padedančiais įgyvendinti socialiai atsakingo verslo principus; 
 • užtikriname, kad visa informacija būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai, būtų savalaikė ir neklaidintų; 
 • netoleruojame ir nepateisiname bet kokios korupcijos formų, siekiame užkirsti joms kelią tiek įmonės viduje, tiek išorėje.